Loading...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน)
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง
1.1 อาจารย์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมสำรวจ เน้น สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 อาจารย์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เน้น สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 14 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : shorturl.asia/jJpe9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร : shorturl.asia/Q41Eg

สอบถามรายละเอียด : โทร. 02-564-3001-9 ต่อ 3242, 3240 ในวันและเวลาราชการ

#JOB
#TSE #วิศวธรรมศาสตร์

จิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต

       

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) #ทำประกันCOVID19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) #ทำประกันCOVID19
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทุกชั้นปี
📌 เริ่มคุ้มครอง 20 พฤษภาคม 64 ถึง 20 พฤษภาคม 65
ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย ASIA Insurance กำหนด
ผู้ที่ได้รับเชื้อ COVID-19 ติดต่อให้ข้อมูลที่ :
ฝ่ายการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 087 325 2653
และ Thammasat Wellbeing Center 02 696 6600
📌 ความคุ้มครอง
- การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งแรก 20,000 บาท
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 20,000 บาท
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุจากการได้รับวัคซีน 20,000 บาท

บทบาทของ TSE ต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3

"วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" อาจเป็นเพียงข้อความหนึ่งที่ฟังดูสวยหรู แต่สำหรับพวกเราชาว TSE จะเป็นข้อความที่ปลุกจิตสำนึกให้พวกเราลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคม ในยามที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ และความร่วมมือกันกับองค์กรต่างๆ โดยการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในบทบาทต่างๆ และในสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่ 3 นี้ TSE ก็เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เพื่อบริการแก่ประชาชนเช่นกัน..

https://youtu.be/YMBMJ-8lTJc

TSE ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.เอช เค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมลงนามความในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย
คุณเหมณรัศมิ์ กิติยาณัณท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท
บันทึกความร่วมมือดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทดสอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่มีชื่อว่า Smart Handy ที่ผลิตโดยบริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล TSE ได้ช่วยปรับตั้งค่าการทำงานของเครื่อง Smart Handy ให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข จากคณะสหเวชศาสตร์ เข้ามามีส่วนในการทดสอบการฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในการป้องกันและบรรเทาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และจะสามารถต่อยอดการพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะนักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของประเทศในฐานข้อมูล Scopus (Citations 1346 และ h-index 18) และ Web of Science โดยพิธีมอบจัดให้มีขึ้น ณ งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

TSE กับภารกิจเพื่อสังคม ครั้งนี้นำโดย อาจารย์วัชระ อมศิริ

อาจารย์ประจำของ TSE กับภารกิจพิเศษในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารภายใน รพ.สนามธรรมศาสตร์ ให้พร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง TSE ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภาระกิจร่วมใจต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้
https://www.youtube.com/watch?v=g9rmygEThTY

บุคลากร TSE ร่วมเป็นจิตอาสาศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

ศาสาตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาให้กำลังใจอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา TSE Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่เปิดรับสายอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก

ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเปิด Call Center ศูนย์จองวัคซีนธรรมศาสตร์ ผ่านทางโทรศัพท์ขึ้นโดยจะรับบริการจองวัคซีนผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02-0880400 (30 คู่สาย) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปโดยจะให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.

การรับจองวัคซีนจะเปิดดำเนินการตามกรอบวันเวลาดังต่อไปนี้
1. กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรคและโรคอ้วน (เกิน 100 กก.) ที่ยังไม่ได้จองผ่านแอพ #หมอพร้อม สามารถเริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม เป็นต้นไป
2. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีเลขประจำตัวผู้ป่วย (HN) ที่ รพ.ธรรมศาสตร์ (มีมากกว่า 1 ล้านคน) หรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไป
3. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรืออยู่ในโซนเหนือของ กทม. ซึ่งธรรมศาสตร์รับผิดชอบดูแลรับส่งต่อในกรณีที่ป่วยด้วยโควิด19 ได้แก่ในเขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางซื่อ จตุจักร บางเขน และลาดพร้าว สามารถเริ่มจองคิวรับวัคซีคได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม เป็นต้นไป

• สำหรับบุคลากรที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีลงมา ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ จะประกาศให้จองวัคซีนได้ในช่วงเวลาต่อไป
• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่ธรรมศาสตร์จะได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข📌
การจองวัคซีนและการรับวัคซีนที่ศูนย์จองและรับวัคซีนธรรมศาสตร์จะดำเนินการทุกวันต่อเนื่องกันไปจนถึงสิ้นปี 2564 หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เฉพาะระบบการจองวัคซีนจะยังไม่เปิดให้บริการในวันอาทิตย์ แต่ศูนย์รับวัคซีนเปิดให้บริการทุกวัน)

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จากชมรมแมคคาทรอนิกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ และนักศึกษาจากชมรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในคณะฯ เช่น ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องประชุม

สำหรับเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซนนี้ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายในห้องปิด ที่มีต้นทุนราคาที่ถูกกว่า มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเที่ยบกับท้องตลาด อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนำเครื่องเข้าทดสอบ โดยมีการเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในห้องขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 6.2 เมตร x 7.8 เมตร x 2.6 เมตร เป็นเวลา 50 นาที วางไว้ในแต่ละจุดของห้อง ทั้งบริเวณจุดอับหรือจุดที่คนเข้าไม่ถึง พร้อมเปิดเครื่องเพื่อทำการทะสดบการกำจัดเชื้อ โดยผลการทดลองที่ได้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ และยังสามารถกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ ม.รังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ที่เดินทางมาร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม

📣 เทศกาล ยื่นภาษีใกล้มาถึงแล้ว..
ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า เมื่อบริจาคเงินสมทบ
กองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (e-donation )

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเงินทุนนี้จะถูกนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในด้านต่างๆ
เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

ขั้นตอนการยื่นขอบริจาคสมทบเงินเข้ากองทุน ดังนี้
1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ตาม QR code เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
2. หรือ บริจาคผ่านระบบ e-Donation ตาม QR Payment ของธนาคาร โดย ผู้บริจาคต้องคลิ๊กความประสงค์บนระบบการโอนเงินของธนาคารให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพาก
3. คณะฯ จะบันทึกข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
4. ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังบริจาคแล้ว 2 วันทำการ ได้ที่ www.rd.go.th โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

แบบแสดงความประสงค์บริจาค : https://donation.engr.tu.ac.th/

📌 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่..
งานการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
โทรศัพท์ 02-5643001-9 ต่อ 3182, 3200
คุณสายสุณี ผลพิทักษ์ หรือ คุณนรารัตน์ คงวัฒนา
โทรสาร 02-5643010
***เงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน

#TSE #วิศวธรรมศาสตร์
#กองทุนวิศวกรแห่งธรรม
#ลดหย่อนภาษี
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้มีคุณูปการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะฯ

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีแด่ ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา เป็นผู้มีคุณูปการแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     และ ขอแสดงความยินดี แด่ ท่านประเสริฐศักดิ์  องค์วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562 และ 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสนี้

  

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จากบริษัท อูโก จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จาก คุณกัลยา คุณานันทกุล CEO บริษัท อูโก จำกัด ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร AUTO-TU และ V-TECH

#TSE #วิศวธรรมศาสตร์