Loading...

ทุนการศึกษา POSCO ASIA FELLOWSHIP 2024

เปิดรับสมัครทุน POSCO สายสังคมศาสตร์ / สุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุนต่อปี เป็นประเภททุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ทุนละ $1,500/ปี ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ ชั้นปี 2-4 (รหัส 66-64) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ ส่งใบสมัครภายใน 19 ก.ค.2567

ไฟล์ประกอบข่าว:
  21 มิถุนายน 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

เรื่องถัดไป: ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี และประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่องก่อน: ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567