Loading...

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“คณะ”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่คณะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะ คณะจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  คณะจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้อำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการศึกษา  การจัดกิจกรรมทางการศึกษา  หรือการให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของคณะเท่านั้น  โดยคณะจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม  ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่คณะกำหนด

คณะรวบรวม ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามสอดคล้องกับกฎหมาย  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ  การให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลเมื่อเข้าใช้บริการต่าง ๆ  ที่จำเป็นของคณะหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำหรับภาระหน้าที่ของคณะ เช่น การวิจัย การทำประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม การส่งเสริม ประยุกต์ พัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ รวมไปถึงการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยินยอมให้คณะส่ง  โอน  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ กลุ่มบุคคล/บุคคล  ที่มีสัญญาอยู่กับคณะ  รวมถึงหน่วยงานและองค์กรของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย

คณะจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้

การขอความยินยอม เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คณะจะขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรณีที่กฎหมายกำหนด

2. กรณีเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

3. กรณีเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและท่านอื่นๆ

4. กรณีเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

5. กรณีเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ

6. กรณีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และการจัดทำสถิติ ภายใต้มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

คณะตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

คณะมีมาตรการการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านที่มีความประสงค์จะขอรับทราบข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือลบทำลายข้อมูลของท่าน ตามสิทธิที่กฎหมายได้ระบุไว้ ท่านสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกำหนด โดยผ่านทางช่องทาง “ช่องทางการติดต่อคณะ” ที่ได้ระบุไว้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

คณะอาจทบทวน  แก้ไข  นโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  หรือกฎหมายลำดับรอง  ข้อบังคับ  ประกาศของหน่วยงานราชการที่ออกมาใช้บังคับในภายหลัง  โดยคณะจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางนี้

ช่องทางการติดต่อคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน, ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 (0) 2564 3001-9      โทรสาร : +66 (0) 2564 3010

อีเมล : cic@engr.tu.ac.th

แก้ไขล่าสุด 8 มีนาคม 2564