Loading...

ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
รายละเอียด
งานวิจัย
รายละเอียด
อบรมสัมนา
รายละเอียด
อีเมล

• นักศึกษา @TU | @Student.tu.ac.th
• บุคลากร @TU | @Engr.tu.ac.th

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ทาง rsuwit@engr.tu.ac.th ภายในวันปิดรับสมัคร เวลา 15.30 น. เท่านั้น

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลิตวิศวกร
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีและรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม

นักศึกษา
รายละเอียด
ประมวลภาพ
รายละเอียด

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Electromagnetic Energy Utilization in Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
Creative Engineering Design and Development
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เป็นต้น
Environmental Catalysis and Adsorbtion
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง
Materials Engineering and Performance
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและสมรรถนะของวัสดุ เน้นการพัฒนาวัสดุและชิ้นส่วนทางวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูก ผลิตได้เองในประเทศ รวมถึงยกระดับงานวิจัยไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล