Loading...

TCAS 63 รอบ 1 : Portfolio

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 : PORTFOLIO มีดังนี้
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)                          -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO)      -  วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)
วิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ (iPEN-iEE)                            -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) 
-  วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศูนย์พัทยา) (V-TECH)

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)  

รอบที่ 1: Portfolio รับจำนวน 120 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศลีธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรือ เทียบเท่า

3. Portfolio
     รายละเอียด ได้แก่ ประวัติ, ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ผลงานกิจกรรมด้านวิชาการ หรือ กิจกรรมทั่วไป

4. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
     หมวดภาษาอังกฤษยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
          • TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
          • TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
          • TOEFL (PBT) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
          • TOEFL (CBT) ตั้งแต่ 133 ขึ้นไป
          • TOEFL (IBT) ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
          • IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป
          • O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
          • CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
          • SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
          • ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
     2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
     3. ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
     4. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
     5. เอกสารระบุตัวตนผู้สมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 mb. ในระบบรับสมัคร

รับสมัคร
     - วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 27 มกราคม 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     - วันที่ 30 มกราคม 2563
     - ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เว็บไซต์ : www.tep.engr.tu.ac.themail    : tep_admission@engr.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)

รอบที่ 1: Portfolio รับจำนวน 60 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศลีธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรือ เทียบเท่า

3. Portfolio
     รายละเอียด ได้แก่ ประวัติ, ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ผลงานกิจกรรมด้านวิชาการ หรือ กิจกรรมทั่วไป

4. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
     หมวดภาษาอังกฤษยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
          • TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
          • TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
          • TOEFL (PBT) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
          • TOEFL (CBT) ตั้งแต่ 133 ขึ้นไป
          • TOEFL (IBT) ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
          • IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป
          • O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
          • CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
          • SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
          • ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
     2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
     3. ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
     4. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
     5. เอกสารระบุตัวตนผู้สมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 mb. ในระบบรับสมัคร

รับสมัคร
     - วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 27 มกราคม 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     - วันที่ 30 มกราคม 2563
     - ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เว็บไซต์ : www.tep.engr.tu.ac.th
email    : tep_admission@engr.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO)

รอบที่ 1: Portfolio รับจำนวน 19 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศลีธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรือ เทียบเท่า

3. Portfolio
     รายละเอียด ได้แก่ ประวัติ, ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ผลงานกิจกรรมด้านวิชาการ หรือ กิจกรรมทั่วไป

4. คะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
     หมวดภาษาอังกฤษยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) ดังนี้
          • TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
          • TU-GET (CBT) ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
          • TOEFL (PBT) ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
          • TOEFL (CBT) ตั้งแต่ 133 ขึ้นไป
          • TOEFL (IBT) ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
          • IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป
          • O-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 45%
          • CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
          • SAT (Critical Reading or Evidence-based Reading and Writing) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
          • ACT (English & Reading) ไม่น้อยกว่า 16

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. รูปถ่ายสี/ขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
     2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
     3. ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรของคะแนนมาตรฐาน (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือ โรงเรียนในต่างประเทศ)
     5. คะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
     6. เอกสารระบุตัวตนผู้สมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประขาชน (หรือ Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 mb. ในระบบรับสมัคร

รับสมัคร
     - วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 27 มกราคม 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     - วันที่ 30 มกราคม 2563
     - ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เว็บไซต์ : www.tep.engr.tu.ac.th
email    : tep_admission@engr.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5643001 – 9 ต่อ 3256, 3027-8, 3196

 

วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)


รอบที่ 1: Portfolio รับจำนวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
     - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

2. Portfolio
     ให้ผู้สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่เกิน 10 แผ่น ไม่รวมปก)

3. เกณฑ์การคัดเลือก
     1. แฟ้มสะสมงาน นําเสนอ ประวัติ
     2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด การอบรม การแข่งขัน ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
     3. สอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. สําเนาบัตรประชาชน
     3. Portfolio นําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

รับสมัคร
     - วันที่ 2- 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     - วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     - โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์
     - เว็บไซต์ : www.tupine.engr.tu.ac.th
     - ศูนย์รังสิต : 0 2564 3001-9 ต่อ 3250

 

วิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ (iPEN-iEE)


รอบที่ 1: Portfolio รับจำนวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
     - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

2. Portfolio
     ให้ผู้สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่เกิน 10 แผ่น ไม่รวมปก)

3. เกณฑ์การคัดเลือก
     3.1 แฟ้มสะสมงาน นําเสนอ ประวัติ
     3.2 ใบประกาศเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด การอบรม การแข่งขัน ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
     3.3 สอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. สําเนาบัตรประชาชน
     3. Portfolio นําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

รับสมัคร
     - วันที่ 2- 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     - วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     - โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์
     - เว็บไซต์ : www.tupine.engr.tu.ac.th
     - ศูนย์รังสิต : 0 2564 3001-9 ต่อ 3250

 

 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

 


รอบที่ 1: Portfolio รับจำนวน 10 คน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
     - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       สามารถดูแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ (http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒ62.pdf)

2. Portfolio
     ให้ผู้สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่เกิน 10 แผ่น ไม่รวมปก)

3. เกณฑ์การคัดเลือก
     1. แฟ้มสะสมงาน นําเสนอ ประวัติ
     2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด การอบรม การแข่งขัน ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
     3. สอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. สําเนาบัตรประชาชน
     3. Portfolio นําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

รับสมัคร
     - วันที่ 2- 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     - วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     - โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์
     - เว็บไซต์ : www.tupine.engr.tu.ac.th
     - ศูนย์รังสิต : 0 2564 3001-9 ต่อ 3250

 

วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศูนย์พัทยา) (V-TECH)

 

รอบที่ 1: Portfolio รับจำนวน 3 คน (มีทุนการศึกษา)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
     - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
     - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       สามารถดูแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ (http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒ62.pdf)

2. Portfolio
     ให้ผู้สมัครนําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่เกิน 10 แผ่น ไม่รวมปก)

3. เกณฑ์การคัดเลือก
     1. แฟ้มสะสมงาน นําเสนอ ประวัติ
     2. ใบประกาศเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด การอบรม การแข่งขัน ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
     3. สอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. สําเนาบัตรประชาชน
     3. Portfolio นําเสนอ ประวัติ ความสามารถ ผลงาน และรางวัล ด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

รับสมัคร
     - วันที่ 2- 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
     - วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่ www.reg.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     - วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
     - ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ ทปอ. และ มธ. (www.reg.tu.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์
- เว็บไซต์ : www.tupine.engr.tu.ac.th
- เบอร์โทรศัพท์ : 0 2564 3001-9 ต่อ 3250

ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

หลักเกณฑ์และรายละเอียดทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
ทุนตลอดหลักสูตร ประเภททุนเต็มจำนวน (Full Scholarship)

          ทุนตลอดหลักสูตร เป็นทุนการศึกษาที่พิจารณามอบเฉพาะแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) โดยจะมอบให้ตั้งแต่รับเข้าศึกษาจนถึงสำเร็จการศึกษา ตลอดหลักสูตร 4 ปี (ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ) โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้ทุนตลอดหลักสูตร ดังนี้

          1. ทุนตลอดหลักสูตรมอบแก่นักศึกษาที่ผ่านการสมัครสอบและสอบคัดเลือกตามขั้นตอนการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS63) รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น 

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

               1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาจากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือโรงเรียนสามัญแต่อยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ (โครงการ วมว./เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (สสวท.) /ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.)
               1.2 ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          2. เกณฑ์การสมัครและจำนวนทุนการศึกษา 6 หลักสูตร ต่อปีการศึกษาต่อชั้นปี
              
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 5 ทุน
               - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 5 ทุน
               - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 5 ทุน
               - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 ทุน
               - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 5 ทุน
               - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ทุน

เกณฑ์การสมัคร

               2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                     - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
                     - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใด ๆ มาก่อน
                     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
                     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
                     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

               2.2 วุฒิการศึกษา
                     - ผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

               2.3 คุณสมบัติเฉพาะ
                     - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบจากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือโรงเรียนสามัญแต่อยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ (โครงการ วมว. / เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (สสวท.) / ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.)
               
               2.4 สอบสัมภาษณ์

          3. เกณฑ์การสมัครสำหรับสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 3 ทุน ใช้เกณฑ์ ดังนี้
               3.1 คุณสมบัติทั่วไป
                     - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
                     - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใด ๆ มาก่อน
                     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา
                     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา
                     - ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

               3.2 วุฒิการศึกษา
                     - ผู้สมัครต้องเป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ (ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf)

               3.3 คุณสมบัติเฉพาะ
                     - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบจากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือโรงเรียนสามัญแต่อยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ (โครงการ วมว. / เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (สสวท.) / ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.)

               3.4 แฟ้มสะสมผลงาน
                     - นำเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานนวัตกรรม หรือกิจกรรม หรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา / หลักสูตรที่สมัคร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
               
               3.5 สอบสัมภาษณ์

          4. ประเภทของทุนตลอดหลักสูตร
          ทุนเต็มจำนวน (Full Scholarship) คือ ทุนที่ได้รับยกเว้นค่าจดทะเบียนลักษณะวิชาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย 18,200.00 บาทต่อภาคการศึกษา โดยมอบทุนทั้งภาคกาคศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาแรก (ชั้นปีที่ 1) ที่เข้าศึกษา และสำหรับภาคการศึกษาถัดๆ ไป ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

          5. เงื่อนไขของการรับทุนตลอดหลักสูตร
               5.1 เมื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนตลอดหลักสูตรนี้ จบชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้รับทุนนี้ต่อไปก็ต่อเมื่อมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องไม่เคยได้รับคะแนนระดับ “F” และ “U” ในรายวิชาใด ๆ หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ นักศึกษาจะไม่ได้สิทธิ์ในการรับทุนครั้งต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้พิจารณาถึงทศนิยมตำแหน่งที่สามโดยไม่มีการปัดเศษ และจะต้องไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใด ๆ
               5.2 นักศึกษาที่ได้รับทุน จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 และสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องไม่เคยได้รับคะแนนระดับระดับ “F” และ “U”ในรายวิชาใด ๆ
               หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ นักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับทุนครั้งต่อไป ทั้งนี้การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้พิจารณาถึงทศนิยมตำแหน่งที่สามโดยไม่มีการปัดเศษ และจะต้องไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาใด ๆ
               5.3 นักศึกษาทีได้รับทุนต้องช่วยงานต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
               5.4 นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร