Loading...

งานพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูทั้งหมด

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ดูทั้งหมด

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้าง รายไตรมาส

คำสั่ง/ข้อบังคับ

กรมบัญชีกลาง

ค้นหาประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง


ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกาศเชิญชวน


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด