Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศนโยบายการดำเนินงานบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม

ศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม ประกาศนโยบายการดำเนินงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 4 ด้านดังนี้

  1. พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต
  2. พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต
  3. พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

 

พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

 • Engineering บูรณาการจุดเด่น มธ SDGs
 • สหกิจศึกษา
 • พัฒนาทักษะแห่งอนาคต smart/global
 • Upskill-reskill
 • credit bank
 • micro credentials
 • บริหารงานด้วย PDCA

 

พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

 • Smart Learning Enviroment
 • Smart and Sustainable Campus
 • TSE Showcase
 • พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 • สวัสดิการตามแนวทาง มธ
 • ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

 • TSE Innovation Club
     - เครือข่ายวิจัยภายในและภายนอก
     - ระบบสนับสนุนการขอทุนวิจัย
 • ทุนวิจัย matching fund
     - ผู้ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
     - การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
     - นวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์
     - การสร้างผลกระทบในวงกว้าง

 

พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

 • เครือข่ายศิษย์เก่า ผู้รับบริการ
 • เครือข่ายองค์กร เช่น EEC, EGAT, PTT, CP, สถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
 • PR เชิงรุก สร้าง TSE brand
     - ช่องทางการสื่อสารตามกลุ่มเป้าหมาย
 • TSE Admission Office
     - ลูกค้าสัมพันธ์
     - นักศึกษาต่างชาติ