Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ณ Kantary Hotel Ayutthaya โดยมี ดร.วรพล วิแหลม และ คุณวัชรินทร์ ปะนันโต เป็นวิทยากร

  ณ Kantary Hotel Ayutthaya

รายละเอียด

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

  22 กรกฎาคม 2565
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”

คณะวิศวะกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)” อบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams

รายละเอียด

โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

  22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม ออนไลน์ ฟรี โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” สำหรับ ภาคีวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

รายละเอียด

หน้าถัดไป