Loading...

ขอเชิญชวนนักศึกษาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ “Thailand New Gen Invetors Award 2025” - I New Gen Award 2025

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญชวนนักศึกษาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ "Thailand New Gen Invetors Award 2025" - I New Gen Award 2025 ภายใน 15 สิงหาคม 2567 ตามรายละเอียดแนบ

ไฟล์ประกอบข่าว:
  27 มิถุนายน 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.