Loading...

บุคลากรงานบริหารการศึกษาเเละประกันคุณภาพ

กลับหน้าหลักงานบริหารการศึกษาเเละประกันคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

wa@engr.tu.ac.th
02 5643001 - 9

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกายภาพ

cdulyach@engr.tu.ac.th
02 5643001 - 9

  

  

นางมาลี อินทร์ประเสริฐ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ

mmalee@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3013

หน้าที่

 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 • การพัฒนาหลักสูตร
 • การพัฒนาการเรียนการสอน
 • การรับเข้านักศึกษา
 • การประเมินผลการสอนอาจารย์
นางสาวญาณิน ไชยสมทิพย์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยส่งเสริมเเละการพัฒนาการศึกษา

cyanin@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3024

หน้าที่

 • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 • ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ช่วยงานการรับเข้านักศึกษา ระบบ Admission และ รับตรง
 • ช่วยงานประเมินผลการสอนอาจารย์
 • ดูแลเรื่องส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าสอบ TU-GET
 • ดูแลเรื่องการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นางสาวชุติมา ชาวบางงาม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยทะเบียนเเละประเมินผล

cchutima@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3212

หน้าที่

 • ตาราสอน / ตารางสอบ / การลงทะเบียน
 • การจัดห้องบรรยาย / ห้องสอบ
 • จดทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ
 • จดทะเบียนข้ามสถาบัน
 • จดทะเบียนข้ามโครงการ
นายธนภัทร ยาวะโนภาส

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยทะเบียนเเละประเมินผล

ythannap@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3012

หน้าที่

 • แจ้งจบการศึกษา
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • เทียบโอนหน่วยกิต
 • จดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับฯ
 • ถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
 • ขออนุญาตเรียน
 • ลาพักการศึกษา
 • คืนสถานภาพนักศึกษา
 • ลาออก
นางแสงเทียน พิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา

psangtea@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3113

หน้าที่

 • งานบัณฑิตศึกษาระดับคณะ
 • ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • รวบรวม มคอ. 3 - 7 ของคณะ
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะ
นางจรรยาพร พันธ์เวหา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา

ljanyapo@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3220

หน้าที่

 • รับผิดชอบโครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
 • ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
 • ดูแลเว็บไซต์โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
นางสาวธันยธรณ์ ดุลกลาง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา

dthanyat@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3060

หน้าที่

 • รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • ดูแลเว็บไซต์ระดับบัณฑิตศึกษา
นายจันทร์ชัย เต็มลักษมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยพัฒนานักศึกษา

tchanchai@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3014

หน้าที่

 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ทุนสงเคราะห์
 • ขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
 • กิจกรรมนักศึกษา
นายกฤชธวัช ใจกล้า

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน่วยกิจการนักศึกษา

jkachorn@engr.tu.ac.th
025643001 - 9 ต่อ 3236

หน้าที่

 • การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
 • การรับสมัครงาน
 • โครงการอบรมจริยธรรม
 • วินัยนักศึกษา