Loading...

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


ไฟล์ประกอบข่าว:
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน

เรื่องก่อน: รับสมัครบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)