Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลสอบ TU-GET
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า
เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program กับ CP ALL ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2566 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี
ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 
ทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครทุนสำหรับชั้นปี 1 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤตดี
ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (Learn Lab) OKMD X 88 Learnovation Program
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายวิชาเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2566
ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 รายวิชา

ข่าวทั้งหมด

ข่าวอบรม / สัมนา / กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “
Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่อง Metaverse กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
TSE RESEARCH FORUM

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (วิศวกรปฏิบัติการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

ข่าวทั้งหมด