Loading...

TSE RESEARCH FORUM

        งานบริการวิชาการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา TSE  RESEARCH  FORUM  
ในหัวข้อ  "การเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายในการทางานวิจัย/ช่องทางการแลกเปลี่ยน"  
โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากร
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน  2565  เวลา 13.30  (แบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS TEAMS)


  26 เมษายน 2565
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องถัดไป: สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่อง Metaverse กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน