Loading...

ข่าวการจัดอบรม สัมมนา กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”
เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ณ Kantary Hotel Ayutthaya โดยมี ดร.วรพล วิแหลม และ คุณวัชรินทร์ ปะนันโต เป็นวิทยากร
  ณ Kantary Hotel Ayutthaya
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  22 กรกฎาคม 2565
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”
คณะวิศวะกรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)” อบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”
  22 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม ออนไลน์ ฟรี โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” สำหรับ ภาคีวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป