Loading...

ข่าวการจัดอบรม สัมมนา กิจกรรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Golf ครบรอบ 35 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สนาม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศซบ.ทหาร อาคาร 7 ชั้น 1 บก.ทท.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้า
ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ERICSSON" โดยมี คุณจักณ์กิจ สุริยะไชยรดี Solution Architect จากบริษัท Ericsson เป็นผู้บรรยาย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

TSE Lunch Talk ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2564" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้บรรยาย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป