Loading...

โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30-15.30 น.  ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

โดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมงาน


  22 กรกฎาคม 2564

เรื่องถัดไป: โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”

เรื่องก่อน: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร”