Loading...

หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) เปิดรับสมัคร

หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) เปิดรับสมัคร 
รอบโควตา (Quota) 
วันที่ 1-18 มีนาคม 2567
เปิดระบบสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

จำนวนรับ
สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ศูนย์พัทยา) 10 คน 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุไว้หากย้ายที่อยู่อาศัย ต้องเข้ามาอาศัยในเขตภูมิลำเนาที่กล่าวมาข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี (เขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว)

เกณฑ์การคัดเลือก 
คะแนน TGAT รหัส 91 วิชา การสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน TGAT รหัส 92 วิชา การคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 20 %
คะแนน TPAT รหัส 30 วิชา ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 60 %

โควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา 2567

จำนวนรับ
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) จำนวน 5 คน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN) จำนวน 5 คน
สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) จำนวน 5 คน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาสายสามัญของโงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ระบุไว้ หากย้ายที่อยู่อาศัย ต้องเข้ามาอาศัยในเขตภูมิลำเนาที่กล่าวมาข้างต้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน TGAT 1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 20%
2. คะแนน TGAT 2 รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 20%
3. คะแนน TPAT 3 รหัส 30 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 60%

สมัครและส่งเอกสารออนไลน์ที่ https://www.tuadmissions.in.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตร TU-PINE
เพจ https://www.facebook.com/ThammasatPINE
โทร 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3250


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

เรื่องก่อน: หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร