Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี


ไฟล์ประกอบข่าว:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

เรื่องถัดไป: ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรื่องก่อน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี