Loading...

ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ