Loading...

ประกาศผลการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน


ไฟล์ประกอบข่าว:
ประกาศผลการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

เรื่องก่อน: ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา