Loading...

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น

นายรัตนากร เปียชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ที่เผยแพร่ในวารสาร Science and Technology Asiaเรื่อง Implementing the Taguchi-Statistical Learning-DEAR Methodology in a Multi-Criteria Decision Making Approach to Balance Trade-offs in Evolutionary Algorithm Performance ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของรางวัลจากการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ พ.ศ. 2567 (Operations Research Network Conference 2024, ORNET2024) ประกอบด้วย
1. บทความวิจัยดีเด่นที่เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)
2. วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน 
3. วารสาร Science and Technology Asia
โดยมี ศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Hosei University Language Buddy Program

เรื่องก่อน: ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น (เพิ่มเติม)