Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ

การประชุมหารือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในแข่งขันใน
“โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ DATATHON ULTRATRAIL 2024” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรี เพ็ญหิรัญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับสภาวิศวกร
ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับสภาวิศวกร ที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสมัครสมาชิก และการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
  25 เมษายน 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 บริเวณห้องสมุดชั้น 2 และ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป