Loading...

การแข่งขัน TIChE AVEVA Process Simulation Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และบริษัท AVEVA ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน TIChE AVEVA Process Simulation Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง วศ. 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี มังคละศิริ รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน 
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมีทีมที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 5 ทีม (จากผู้เข้าประกวด 43 ทีม) ได้แก่
1. ทีม C026 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ทีม C413  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ทีม E697  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ทีม H811  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. ทีม T957  มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับผลการแข่งขันได้ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม T957 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม H811 จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองชนะเลิศ อันดับ  2 ได้แก่ ทีม E697  จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ทดสอบ ข่าว พัทยา

เรื่องก่อน: ขอแสดงความยินดีกับ คุณนฤมล หลวงกลาง ที่ได้รับรางวัล “Best Presentation Award”