Loading...

ทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครทุนสำหรับชั้นปี 1 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤตดี

ทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครทุนสำหรับชั้นปี 1 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤตดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 70,000 บาทต่อปี ในสาขาวิชา ไอที ดิจิทัล มาร์เก็ตตี้ง หรือ สาขาใกล้เคียง เช่น คอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัคร ภายใน 15 กันยายน 2566 

ไฟล์ประกอบข่าว:
  28 สิงหาคม 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ประกาศ มธ. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) 

เรื่องก่อน: ขออนุมัติบรรจุรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)