Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร ” TSE Training Program on MODERN INFORMATION TECHNOLOGY ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)”

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร "TSE Training Program on MODERN INFORMATION TECHNOLOGY ประจำปีการศึกษา 2567" เพื่อเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถยื่นขอเทียบโอนความรู้และหน่วยกิตของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
     การจัดการอบรม โดยวิธีการบรรยายในเนื้อหาวิศวกรรมข้อมูลเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ล้ำสมัย และกิจกรรมการศึกษาดูงาน (ในและนอกสถานที่) มีระยะเวลาการอบรม 4 วัน ดำเนินการจัดการอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
     กลุ่มที่ 1 จัดการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
     กลุ่มที่ 2 จัดการอบรมเป็นภาษาไทย

จำนวนรับสมัคร  
     รับจำนวนจำกัด กลุ่มละ 30 คน
     หมายเหตุ กรณีจำนวนรับในแต่ละกลุ่มไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากมีจำนวนน้อยกว่าที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนค่าลงทะเบียนตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาการอบรม
     วันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วิทยากร
     อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ และวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
     - บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี
     - ไม่จำกัดสัญชาติ
     - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครอบรมกลุ่มที่ 1)

การรับสมัคร
     - สมัครในระบบออนไลน์และชำระค่าลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ https://training.engr.tu.ac.th/mit ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
     - หากผู้สมัครรายใดมิได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครเป็นโมฆะ
     - ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงินถูกต้อง โดยอัปโหลดไฟล์ประกอบการสมัครในระบบออนไลน์ จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน  

รุ่น/หลักสูตร

อัตราค่าลงทะเบียน

กลุ่มที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

5,500 บาท

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรภาษาไทย

 5,500 บาท

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม โทร 08 7325 3074, 08 7325 2653 และ 08 0067 0879 เว็บไซต์ https://training.engr.tu.ac.th/mit  , email: tsetraining@engr.tu.ac.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม


ไฟล์ประกอบข่าว:
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร TSE Training Program on MODERN INFORMATION TECHNOLOGY ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)
Announcement: Recruitment of Candidates for TSE Training Program on Modern Information Technology Course (Round 1)

  15 มีนาคม 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องถัดไป: หลักสูตรปกติ เปิดรับสมัครรอบ TCAS 3 Admission

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567