Loading...

หลักสูตรปกติ เปิดรับสมัครรอบ TCAS 3 Admission

- รับสมัครและลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) ผ่านทางเว็บไซต์ student.mytcas.com วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 (โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับ ได้ไม่เกิน 10 อันดับพร้อมชำระเงินค่าสมัคร)

- ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ที่เว็บ student.mytcas.com วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

- ยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง student.mytcas.com วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ที่เว็บ student.mytcas.com วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

- สละสิทธิ์ผ่าน student.mytcas.com วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

 

จำนวนรับ หลักสูตรปกติ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน

สาขาวิศวกรรมเคมี จำนวน 30 คน

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 คน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน

สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 35 คน

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เกณฑ์การพิจารณา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้

- คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 15 %

- คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 25 %

- คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ค่าน้ำหนัก 30 %

- คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 30 %

 

เกณฑ์การพิจารณา สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และอุตสาหการ

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้

- คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 10 %

- คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 20 %

- คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ค่าน้ำหนัก 30 %

- คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 30 %

- คะแนน A-Level รหัส 65 วิชาเคมี ค่าน้ำหนัก 10 %

 

หลักสูตรปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3212, 3013 และ 3024


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: หลักสูตร TU-PINE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร ” TSE Training Program on MODERN INFORMATION TECHNOLOGY ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)”