Loading...

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วย ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่จะใช้ในอนาคตและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านช่องทาง Microsoft Teams  เป็นการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร  ผู้แทนจากกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นั้น

ฝ่ายวิชาการ คณะฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป  ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Link ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  ตอบกลับภายในวันที่ 18 ก.ค. 65

https://forms.gle/Y513KWmAiy9yvcg48

 

Link เข้าร่วมโครงการ  วันที่  22 ก.ค. 65  เวลา 12.45 น.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4a4d8b056d7e425a8bd6a4ace23b64db%40thread.tacv2/1657177641337?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%22a1e5280e-ce2d-4792-aae3-6ae25fb1398b%22%7d


  22 กรกฎาคม 2565
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”

เรื่องก่อน: โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”