Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ณ Kantary Hotel Ayutthaya โดยมี ดร.วรพล  วิแหลม และ คุณวัชรินทร์  ปะนันโต เป็นวิทยากร


  ณ Kantary Hotel Ayutthaya

เรื่องถัดไป: พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

เรื่องก่อน: โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565