Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และแนะนำผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมมอบโล่รางวัลเรียนดี และทุนส่งเสริมนักกิจกรรมดีเด่น สำหรับปีการศึกษาที่ผ่านมา ต่อด้วยการแนะนำข้อบังคับมหาวิยาลัย/การจดทะเบียน โดย ผศ.ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา การบันทึกฐานข้อมูลนักศึกษาและการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.อนินทยา คำกันยา ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แนะนำและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ โดย รศ.ดร.นภดล  อุชายภิชาติ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนและวินัยนักศึกษา โดย รศ.ดร.วีรชัย  อัศวเมธาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา


  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) จัดพิธีลงนามถวายพระพร