Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "บทความระดับดีมาก สาขา Biomechanics" ในหัวข้อ “ผลของหลอดเลือดขนาดใหญ่ต่อประสิทธิผลของการรักษามะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ความเข้มสูง” จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566  ณ  โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จ.สงขลา 
โดยมีรายนามนักวิจัย ดังนี้
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
รศ.ดร.ธีรพจน์  เวศพันธุ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีราชมงคลธัญบุรี
อ.นพพร  เปรมใจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีราชมงคลธัญบุรี
อ.สุรศักดิ์  ทิมพิทักษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีราชมงคลธัญบุรี
อ.มนพร  คุปตาสา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีราชมงคลธัญบุรี


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566