Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดบรรยายในหัวข้อ “จากเด็กตกงานสู่ผู้รับเหมาพันล้านได้อย่างไร”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดบรรยายในหัวข้อ "จากเด็กตกงานสู่ผู้รับเหมาพันล้านได้อย่างไร" โดยมี คุณจารุวัตร จีระมานะพงศ์ CEO บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง 
(วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง วจ. 519 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวะ มธ. เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรกับ วิศวะ จุฬาฯ

เรื่องก่อน: ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ประเทศไต้หวัน