Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก National Institute of Technology (KOSEN)

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรม และรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ให้การต้อนรับ Professor. Kazuhiko Mitsuhashi และ Ms. Yoshiko Kotani จาก National Institute of Technology (KOSEN) ในการเดินทางมาเยี่ยมนักศึกษาจาก National Institute of Technology (KOSEN) ที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2566 ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในการนำนักศึกษาจาก National Institute of Technology (KOSEN) เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ด้วย


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร

เรื่องก่อน: ประกาศ มธ. สวัสดิการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย-พนง