Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก National Institute of Technology (KOSEN) Numazu Collage และ Kagawa Collage ประเทศญี่ปุ่น  ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรตินำชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาวิศวกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CED-SQUARE) พร้อมบรรยายแนะนำเกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นผลงานของศูนย์ฯ


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

เรื่องก่อน: คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าพบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน