Loading...

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าพบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี รองคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจการพิเศษได้รับเกียรติให้เข้าพบ ท่านธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และคุณพัชรพล เผดิมปราชญ์ เลขานุการเอก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในโอกาสเยือนสหราชอาณาจักร ในการนี้ท่านคณบดี ได้รายงานถึงการดำเนินงานในการส่งนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิตสองสถาบัน TEP - Nottingham  ไปศึกษาต่อ ณ The University of Nottingham ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินงานในหลักสูตรสองสถาบันกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยมีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพมาอย่างเนื่องกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทยที่ริเริ่มการดำเนินงานในหลักสูตรสองสถาบันนี้  พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาท คำแนะนำ พร้อมทั้งวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
ในการเยือนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดี ได้พบกับคุณชินพันธุ์  ฤกษ์จำนง อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนไทยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. อีกด้วย


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมสัมมนา University of Nottingham Partnership Conference 2024