Loading...

TEP – TEPE จัดงาน 2023 Pre – Departure Orientation

โครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน 2023 Pre – Departure Orientation เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง วศ.301  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ การขอวีซ่า การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตร TEP – NU ที่มีกำหนดการไปศึกษาต่อ ณ The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนกันยายน 2566  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ภายในงานยังได้เชิญ Associate Professor Dr.Alex CHONG และ Ms.Rachel Buckley International Partner Relations Manager, The University of Nottingham และ คุณธันญ์ฉัตร  วีรานุวัตติ์  ศิษย์เก่า TEP – NU  ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) จัดพิธีลงนามถวายพระพร

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ