Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับสภาวิศวกร

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับสภาวิศวกร ที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสมัครสมาชิก และการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์  แสงชูโต  อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์  อนุกรรมการประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567  ณ  ห้อง วจ. 518  อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในแข่งขันใน

เรื่องก่อน: หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต