Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีพบประชาคมวิศวฯ
National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พล.ต. อัทธาธร  บูรณากาญจน์  ผอ.ศซบ.ทหาร  และคณะ
วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่คว้า 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้อง Lab ต่างๆ
คู่มือพนักงานใหม่ มธ ปี 2567
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  มิตรเอม  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวทั้งหมด

ข่าวอบรม / สัมนา / กิจกรรม

TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2
TSE Lunch Talk ครั้งที่ 1
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “
Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง

ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประกาศผลการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมขนส่ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข่าวทั้งหมด