Loading...

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ภายในวันที่ 14  มิถุนายน 2567

ไฟล์ประกอบข่าว:
  4 มิถุนายน 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องก่อน: อนุมัติการเรียนข้ามหลักสูตร โดยขอยกเว้นไม่ต้องรอเรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ