Loading...

งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มีผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดมากมาย ณ บัดนี้ได้ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการดังเอกสารแนบ


ไฟล์ประกอบข่าว:
ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องถัดไป: กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องก่อน: ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์