Loading...

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
เวลา 08.30 น.
ณ อาคาร SC3 ห้อง 413
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


  27 กรกฎาคม 2565

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

เรื่องก่อน: งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564