Loading...

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านไซเบอร์ระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี พล.ต. อัทธาธร  บูรณากาญจน์  ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งงานนี้ พลโท รณวีร์ หิรัญสิ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.มนต์ธรกิตติ์ รูปขจร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่งคงของชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อที่ 1 หลักการความสำคัญในการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ 


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: TSE Lunch Talk ครั้งที่ 1

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”