Loading...

หลักสูตร TU-PINE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission

- รับสมัครและลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) ผ่านทางเว็บไซต์ student.mytcas.com วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 (โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับ ได้ไม่เกิน 10 อันดับพร้อมชำระเงินค่าสมัคร)

- ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ที่เว็บ student.mytcas.com วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

- ยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง student.mytcas.com วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ที่เว็บ student.mytcas.com วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

- สละสิทธิ์ผ่าน student.mytcas.com วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

 

จำนวนรับ หลักสูตร TU-PINE

สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) จำนวน 15 คน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN) จำนวน 15 คน

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) จำนวน 15 คน

สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (AUTO) ศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จำนวน 10 คน

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN) สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

- เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือเทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

 

เกณฑ์การพิจารณา สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (iPEN) สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้

- คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 15 %

- คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 25 %

- คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) ค่าน้ำหนัก 30 %

- คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 30 %

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (AUTO) ศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือเทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม) / กศน.

 

เกณฑ์การพิจารณา สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (AUTO) ศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้

- คะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป (เฉพาะ TGAT1 รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 20 %

- คะแนน TPAT3 รหัส 30 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 30 %

- คะแนน A-Level รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) ค่าน้ำหนัก 25 %

- คะแนน A-Level รหัส 64 วิชาฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 25 %

 

หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทร. 02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3250

เพจ Facebook TU-PINE https://www.facebook.com/ThammasatPINE

เว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th

อีเมล tupine@engr.tu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

โทร. 038-259-010 ถึง 69 ต่อ 3000


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย มธ. จำนวน 8 ทุน

เรื่องก่อน: หลักสูตรปกติ เปิดรับสมัครรอบ TCAS 3 Admission