Loading...

กำหนดการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE

กำหนดการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา โครงการ TU-PINE 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

เวลา 14.00-15.00 น. สอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
เวลา 15.30-16.30 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์

***อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ 
• ปากกา ดินสอ ยางลบ
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: TEP-TEPE Inter portfolio 2

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1.2