Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยทั้ง 5 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย  ทองโฉม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและร่วมบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผลงาน จากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่คว้า 5 รางวัล

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์