Loading...

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทางด้านปัญญาประดิษฐ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering: TSE) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “AI Essentials Workshop: เตรียมความพร้อมครูสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อัครวุฒิ ตาคม  ศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต  อาจารย์ ดร.ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ  และรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องก่อน: โครงการอบรม TSE Research Forum เรื่อง Cybersecurity: Information Security Professional