Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 (Gear Talent)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ได้รับรางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด และ รางวัล Popular Vote ในโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 (Gear Talent) โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) จากผลงาน "นวัตกรรมชุดตรวจไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำ" โดย
นางสาววชิราภรณ์ ชัยนาม ปี 4
นางสาวโชติกา ปัทมะ ปี 4
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน
ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ ดร.ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: งานวิจัย นศ. ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science & Technology Asia (Scopus)

เรื่องก่อน: งาน 2024 UNSW Pre – Departure Orientation