Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CIRFLINK

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CIRFLINK ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ชิงการเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อออกแบบและสร้างดาวเทียม CubeSat Engineering model ภายใต้โครงการ APSCO CubeSat Competition(ACC)-Thailand

สมาชิกทีม CIRFLINK ได้แก่
1. นายทินภัทร  ดีเดช    นศ.ปริญญาโท  สังกัด TAIST    
2. นายสุรดิษ  พวงสมบัติ      นศ.ปริญญาโท  สังกัด TAIST            
3. นายนาฏราช   นาฏกระสูตร  นศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. น.ส.กรวณิช  คงทอง            นศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. น.ส.บุณยานุช  แก้วรักรบ        นศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์       นศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.วรินทร์ธร เอวานส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ APSCO CubeSat Competition (ACC) เป็นโครงการหนึ่งของ APSCO ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียม CubeSat ให้แก่ประเทศสมาชิกทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ปากีสถาน อิหร่าน เปรู มองโกเลีย บังคลาเทศและทูร์เคีย ผ่านการแข่งขันการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม (Engineering Model) ที่มีขนาดรวมไม่เกิน 3U เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบภารกิจ การออกแบบดาวเทียม จนกระทั่งสามารถสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง

ผู้ดำเนินการหลักคือ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : สดช. และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้ดำเนินการจัดการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกับโครงการ ACC ที่ดำเนินการหลักโดย องค์การความร่วมมือทางอวกาศเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา GEAR LEAGUE ครั้งที่ 3