Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พล.ต. อัทธาธร  บูรณากาญจน์  ผอ.ศซบ.ทหาร  และคณะ

ศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พล.ต. อัทธาธร  บูรณากาญจน์  ผอ.ศซบ.ทหาร  และคณะ  ที่เดินทางมาหารือทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุม วศ. 418  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. เปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2. การจัดงานเสวนาวิชาการด้าน Cyber Security ร่วมกัน 
3. ความร่วมมือกันในเรื่องงานวิจัยและทุนการศึกษา 
4. การรับนักศึกษาฝึกงานใน ศซบ.ทหาร
5. ความร่วมมือกันในการจัดตั้ง Cyber Center of Excellence 
6. การจัดทำ Joint Certificate ด้านไซเบอร์ร่วมกัน ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ
7. การพัฒนาเครื่องมือที่มีความสำคัญเร่งด่วนร่วมกัน
8. การจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ โดยส่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน
9. หาแนวทางการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในอนาคต


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะ

เรื่องก่อน: วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566