Loading...

อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3

อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านไซเบอร์ระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี พ.อ. ยุทธศิลป์  ผาสุขมูล รองผู้อำนวยการ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.มนต์ธรกิตติ์ รูปขจร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่งคงของชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อ หลักการความสำคัญในการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสาตร์ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครบรอบ 89 ปี

เรื่องก่อน: นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน