Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)  ขอแสดงความยินดีแก่ ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) 
ขอแสดงความยินดีแก่ ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ จากผลงาน: "อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงระบบอัตโนมัติ แสดงผลผ่าน App วิเคราะห์ภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก"  ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวง อว.

ทีมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
1. นางสาวสิรดา    สายนพคุณ   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
2. นางสาวชลธิชา  เอี้ยวพานิช   นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. นางสาวพนิดา   รักชาติพานิช  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
4. Ms. Sharni Therese Bollen  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (นานาชาติ)
5. นางสาวธัญวรัตน์  นามราช  นักศึกษาชั้นปีที่ 3
6. นางสาวธิดารัตน์  เชื้อดี    นักศึกษาชั้นปีที่ 1
7. นางสาวจารุวรรณ  โคตะนนท์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1
8. นางสาวสุพัตรา  อัมพวัน   นักศึกษาชั้นปีที่ 1
9. นางสาวณัฐพร  โอภาศ   นักศึกษาชั้นปีที่ 1
10. นางสาวกนกวรรณ  จำปาแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 1
11. นางสาวฉัตรญาดา ทาหนองคำ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ :
1. นายศุภวิชญ์  เกียรติสกุลเลิศ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
2. นายพีรณัฐ  นันทกอบกุล  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
3. นายรวิช  สิงหะชัย  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.สุภาวดี ทับกล่ำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สำเริง เนตรภู่ บจก. เอส.เอช.เค. เอ็นจิเนียริ่ง


  8 สิงหาคม 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี