Loading...

งาน 2024 UNSW Pre – Departure Orientation

โครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน 2024 UNSW  Pre – Departure Orientation เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ  และการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร TEP – UNSW  ที่มีกำหนดการไปศึกษาต่อ UNSW, Sydney ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกันยายน 2566  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี รองคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจการพิเศษ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และบรรยายเกี่ยวกับข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับนักศึกษาหลักสูตร TEP – UNSW  โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณคคนางค์ กิตติโกวิท Country Manager for Thailand ผู้แทนจาก UNSW Sydney กล่าวต้อนรับนักศึกษาก่อนเดินทางสู่ UNSW Sydney รวมถึงผู้แทนจาก IDP  รวมถึงศิษย์เก่า และปัจจุบัน ของหลักสูตร UNSW Sydney ร่วมบรรยายในงานครั้งนี้ด้วย  
#PreDepartureOrientation
#TepTepe
#TSE #ThammasatSchoolOfEngineering
#วิศวธรรมศาสตร์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 (Gear Talent)

เรื่องก่อน: รางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงในโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566